Warszawa, 22 czerwca 2010 – Poniedziałkowa „Rzeczpospolita” relacjonuje w tekście „Prorektor nie mógł rozpoznać odwołania” przebieg sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi Jej Perfekcyjności na decyzję Rektory UW.

„Rzeczpospolita” relacjonuje przebieg sprawy przed WSA i wyrok, jaki został wydany przez sąd pierwszej instancji. Zwraca uwagę na strukturę samorządu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz na problem z określeniem przymiotu strony dla Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW.

– Cieszę się, że „Rzeczpospolita” zainteresowała się sprawą – powiedziała Jej Perfekcyjność. – Wydaje się, że ma ona dość precedensowy charakter i dlatego mogła się wydać ciekawa dla dziennikarzy dziennika. Cieszę się także, że nie komentują wyroku, jaki zapadł.

Danuta Frey, autorka tekstu, obecna była podczas ogłoszenia wyroku na sali sądowej i rozmawiała po jego ogłoszeniu z Jej Perfekcyjnością. Dzięki temu udało się jej dotrzeć do wcześniejszych akt sprawy.
Dziennik pisze: „Sąd oddalił skargę. Samorząd uczelniany ma swoje wewnętrzne organy, ale to nie oznacza, że każdy jest upoważniony do reprezentowania go na zewnątrz. Z regulaminu samorządu uczelnianego wynika, że działać samodzielnie wobec władz uczelni może jedynie zarząd jako organ wykonawczy. Walne Zebranie nie ma takich kompetencji – stwierdził WSA. Nie mogło więc się odwoływać od decyzji prorektora, który mógł tylko umorzyć postępowanie.” Do tego właśnie odnosi się Jej Perfekcyjność.

– To oczywiście prawda, ale za niezasadne uważam nie nadanie Walnemu Zebraniu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW przymiotu strony – komentuje trans. – Moim zdaniem, WZS ID UW występowało w tej kwestii nie jako reprezentant Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW a jedynie we własnym imieniu. Samo siebie przecież, poprzez Przewodniczącego, może reprezentować.

„Rz” przywołuje argumenty skarżącego, pisząc: „Powołując się na analogię do rady gminy w samorządzie terytorialnym, podkreśliło, że ma interes prawny w tym, aby uchwała w sprawie nowego regulaminu zachowała ważność.”
Jej Perfekcyjność poinformowała, że złożyła pisemny wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Po jego otrzymaniu rozważać będzie czy skierować skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będzie miała na to 30 dni.


Wydruk tekstu ze strony rz.pl w pliku PDF

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!