Krótki opis zajęć prowadzonych dotychczas na Uniwersytecie Warszawskim.

1. „Osobno i razem. Zrozumieć współczesną miłość, relacje i samotność”

Czym jest współcześnie miłość? Czemu przyrzeczenie „i że cię nie opuszczę aż do śmierci” bardziej nas bawi niż wiąże? Czy istnieje ludzka wspólnota, czy staliśmy się zbitą masą, czy może odpadkiem ludzkim?
Strumień postmodernizmu, ponowoczesności, współczesności, czy jakkolwiek by nazwać dzisiejszą epokę, w której wszyscy jednakowo jesteśmy osadzeni – płynie szybkim nurtem.
Kurs przewidziany jest dla wszystkich osób, które szukają zrozumienia w galimatiasie, w jaki wpakowała nas rzeczywistość. Oparty na refleksji Zygmunta Baumana oraz innych socjologów i psychologów społecznych, kurs ma na celu opisanie i ujęcie w ramy refleksji naukowej podstawowych zjawisk związanych z miłością, uczuciowością, seksem, związkami, relacjami międzyludzkimi i samotnością. Ma być źródłem poznania, które daje szansę odnalezienia się w rzeczywistości i czerpania z niej pełnymi garściami.
Alienacja, niestałość związków, wszechobecność „czystej relacji”, globalizacja i mieszanie się kultur z jednej strony, a z drugiej – powracające nacjonalizmy, odradzające się ruchy faszystowskie i religijne. Cyber-seks, przyśpieszający rozwój technologii, zmiany zwyczajów, upadek tradycji i wielkich narracji… Życie w ciekawych czasach okazuje się nie lada wyzwaniem.


 

2. Sex and Gender – Queer and Post-queer Narrations

The aim of the course is to find links between more classical gender/sex theories and modern queer and post-queer theories. We will try to find a path that those perspectives went through to get to the place where they are right now. Then we will try to find out if they are so different and how we can find some elements of gender/sex theories in recent post-queer theories.
The course is not chronically or history relevant – the aim isn’t to have an in-depth view in the development of some perspectives but to briefly compare some classical ones with the most recent ones using English texts. The idea is to show not only theoretical issues but how they interact and cooperate with political issues.
Each student will present one of the texts and will be obligated to prepare a final assignment at the end of the course.


 

3. Jak pisać, by Cię czytano. Warsztaty dziennikarskie

Zajęcia są skróconym kursem dziennikarskim – pozwalają zapoznać się z podstawowymi gatunkami dziennikarskimi oraz zasadami, jakie żądzą redagowaniem tekstu. Mają charakter praktyczny – ich efektem będzie miesięcznik studentów IS „Niusy”, w którym wykorzystywane będą teksty przygotowywane przez uczestników i uczestniczki.
Każde zajęcia będą rozpoczynały się teoretycznym wprowadzeniem do zagadnienia – gatunku dziennikarskiego, określonych umiejętności redakcyjno-adiustacyjnych oraz zasad związanych z tworzeniem tekstów prasowych. Uczestnicy i uczestniczki kursu będą przygotowywać swoje prace na każde zajęcia. Dyskutowanie nad poprawnością ich przygotowania będzie stałym elementem każdych zajęć. Przedmiotem zajęć będą także elementy prawa prasowego i prawa autorskiego i dostępu do informacji a także – na zakończenie – socjologiczna refleksja nad dyskursem.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które zainteresowane są twórczością dziennikarską w mediach drukowanych i elektronicznych.


 

4. Płeć i gender. Interdyscyplinarne wprowadzenie do tematyki

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy i słuchaczek z podstawowymi pojęciami i teoriami społecznymi poruszającymi tematykę gender i płci. Interdyscyplinarne podejście do problematyki wiąże się z koniecznością poznania kilku podstawowych tekstów, które konstytuują te pojęcia w dyskursie poszczególnych dziedzin naukowych takich jak: psychoanaliza, antropologia, kulturoznawstwo, socjologia i psychologia. Poszczególne spotkania kursowe poświęcone będą kolejnym aspektom styku pojęć.
Zajęcia mają charakter wykładowo-konwersatoryjny. Każde zagadnienie omawiane jest na bazie krótkiego tekstu dostarczonego przez osobę prowadzącą. Tekst jest jednak jedynie punktem wyjścia do refleksji i dyskusji samych Słuchaczy i Słuchaczek. Prowadząca z wykładowcy staje się moderatorem, który prowadzi dyskusję, nadając jej systematycznego charakteru.
Po ukończeniu kursu słuchacz/słuchaczka: zna pojęcia sex i gender, rozpoznaje i wskazuje różnicę pomiędzy tymi zagadnieniami, potrafi wskazać różne rozumienie tych pojęć w poszczególnych dziedzinach nauk humanistycznych, odnajduje w tekstach uwikłanie autorów i autorek w binarny system płciowy, dokonuje krytycznej oceny przedstawień męskości i kobiecości w różnych dziedzinach życia, zna historię rozwoju pojęć sex i gender w naukach humanistycznych.


 

5. Jak queerować rzeczywistość? Queer studies dla początkujących

W pierwszej części zajęć poznamy teksty i badania, które poprzedziły nadejście teorii queer i kształtowały jej aktualne warianty. Na kolejnych spotkaniach analizie poddane zostaną główne założenia teorii queer, jej pojęć i sposobów jej aplikacji w konkretnych badaniach naukowych. Omówimy także związek queer studies z teoriami moralności i zastanowimy się nad miejscem tej perspektywy we współczesnym dyskursie naukowym a także przewidywaną przyszłością.
Krytyczny charakter teorii queerowych obecny będzie także w technicznej stronie zajęć – wszystkie poznane teksty będą analizowane, poddawane ocenie Słuchaczy i Słuchaczek. Spłaszczenie hierarchicznej relacji akademickiej posłuży zbudowaniu pola dialogu, który wpisze się w ideę „polilogu akademickiego”, wywodzącego się z założeń queer studies.
Każde spotkanie w ramach seminarium będzie składać się z trzech części – wprowadzenia prowadzącego, dyskusji nad tekstem oraz krytycznej refleksji nad znaczeniem tekstu dla współczesnego dyskursu.

Wypowiedz się! Skomentuj!