Warszawa, 23 marca 2011 – Minęło 30 dni od daty doręczenia stronom odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wkrótce Przewodniczący będzie musiał rozpatrzyć wniosek złożony przez JP ponad rok temu!

To sukces trans, która musiała aż do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wywlekać sprawę dostępu do dokumentów Samorządu Doktorantów UW. W lutym 2010 prosiła o wgląd do uchwał organów Samorządu Doktorantów UW i nie otrzymała ich.

– Ówczesny przewodniczący mgr Piotr Pomianowski nie spełnił mojej prośby, więc otrzymał ode mnie normalny pisemny wniosek o udostępnienie tych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej – wyjaśnia trans. – Mój wniosek zignorował i na niego w ogóle nie odpowiedział.

W takiej sytuacji Jej Perfekcyjność postanowiła przekazać sprawę dalej – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tryb taki przewiduje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są wszystkie podmioty (także te nie posiadające osobowości prawnej), które realizują „zadania publiczne”. W swojej skardze JP szeroko rozwodzi się nad tym, czym są owe zadania. Nie istnieją przepisy jednoznacznie definiujące pojęcie zadań publicznych, ale wśród nich można wyróżnić mniejsze zbiory – usług publicznych oraz zadań o charakterze użyteczności publicznej, przy czym termin „usługi publiczne” również nie został zdefiniowany. Jednak najczęściej przyjmuje się tradycyjne rozumienie usług publicznych jako tych, które są w całości lub w części finansowane ze środków publicznych. Z kolei Samorząd Doktorantów nie tylko wykonuje działania publiczne, działając w ramach Uniwersytetu Warszawskiego jako reprezentant wszystkich uczestników studiów doktoranckich, ale dodatkowo dysponuje majątkiem publicznym.
Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów mgr Piotr Pomianowski wyjaśniał, że nie tylko Samorząd Doktorantów UW nie posiada osobowości prawnej, ale dodatkowo wszystkie decyzje finansowe podejmowane przez Zarząd muszą być akceptowane przez kwestora UW. Sąd zwrócił się z pytaniem do Rektor UW i otrzymał jednoznaczną odpowiedź: „na podstawie art. 208 w zw. z art. 202 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Zarząd Samorządu Doktorantów wykonuje zadania publiczne i dysponuje majątkiem publicznym.”

– To była miażdżąca informacja – cieszy się Jej Perfekcyjność. – Na drugiej rozprawie pojawił się już nowy Przewodniczący (w międzyczasie odbyły się wybory), który kontynował linię obrony poprzednika. WSA jednoznacznie stwierdził, że wnioskowane informacje mają charakter informacji publicznej i muszą być udostępnione na wniosek.

Sąd zwróci teraz odpis uprawomocnionego wyroku do Samorządu Doktorantów wraz z aktami sprawy. Od tego momentu szef doktorantów będzie miał 14 dni na udzielenie odpowiedzi na wniosek JP z lutego 2010 oraz zwrócenie jej 100 zł kosztów postępowania sądowego.


Kopia odpisu wyroku – cała treść tutaj

/KAI/

Wypowiedz się! Skomentuj!