I. Podstawowe informacje

 1. Organizatorem konkursu biletowego, który trwa na stronie JejPerfekcyjnosc.pl (zwany dalej „Konkursem”) jest JejPerfekcyjnosc.pl.
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu określa zasady przebiegu, uczestnictwa, wyłaniania zwycięzców Konkursu.
 3. W konkursie wziąć udział może każda osoba w wieku od 16 lat, znajdująca się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w momencie trwania Konkursu.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców, którzy w wyznaczonym terminie spełnią zadanie Konkursu.

II. Przebieg Konkursu

 1. Zadanie konkursowe opisane zostało na stronie JejPerfekcyjnosc.pl
 2. Zadanie konkursowe opisane powyżej musi zostać wykonane w terminie określonym na stronie.
 3. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 3 dni robocze od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na stronie JejPerfekcyjnosc.pl.

III. Nagrody

 1. W miejscu ogłoszenia wyników znajdzie się informacja o terminie zgłoszenia się po nagrodę. Nie zgłoszenie się w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Obowiązek odprowadzenia ewentualnych podatków od nagród spoczywa na osobie, która otrzyma nagrodę.

III. Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu JejPerfekcyjnosc.pl w wieku od 16 lat, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.
 3. W Konkursie można wziąć udział raz w trakcie jego trwania. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta internetowego, niezależnie od tego, ile kont e-mailowych posiada.
 4. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn zależnych od Uczestnika Konkursu lub siły wyższej.
 7. Podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.

IV. Postępowanie reklamacyjne oraz odstąpienia

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu osoby uczestniczące mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby uczestniczącej, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: konkurs@jejperfekcyjnosc.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja – konkurs.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 5 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do osoby uczestniczącej na adres podany w reklamacji.
 6. Od decyzji wydanej w powyższym trybie nie przysługuje odwołanie.
 7. Uczestnik ma prawo odstąpić od Konkursu w przeciągu 4 dni od dnia przystąpienia, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: konkurs@jejperfekcyjnosc.pl informacji o odstąpieniu od umowy o udział w konkursie wraz z podaniem daty przystąpienia do konkursu.

V. Przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w konkursie odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby uczestniczące w konkursie jest organizator.
 3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, przetwarza dane osobowe osób uczestniczących podane przez te osoby w mailu zgłoszeniowym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych osoba uczestnicząca ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 5. Osoba uczestnicząca poświadcza, że ma prawo posługiwać się wysłaną fotografią oraz dysponuje majątkowymi prawami autorskimi do fotografii w zakresie umożliwiającym udział w konkursie oraz spełnienie wymagań niniejszego regulaminu.
 6. Osoba uczestnicząca udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej i nieodwoływalnej licencji na korzystanie z przesłanych utworców w szczególności w celu promowania funkcjonowania serwisu JejPerfekcyjnosc.pl na stronie serwisu oraz w mediach społecznościowych na następujących polach eksploatacji:
  1. prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym się w tym celu posługuje;
  2. prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
  3. prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
  4. prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  5. prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Organizatora;
  6. prawo dostosowania do wymagań technicznych Organizatora;
  7. prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy;
  8. prawo do wyświetlania i wystawiania;
  9. prawo wykorzystania w celu rozpowszechniania utworów zależnych stworzonych z wykorzystaniem w zakresie publikacji i rozpowszechniania poprzez wielokrotne publiczne odtwarzanie na monitorach wieloekranowych typu LED (Infoscreenach) oraz utrwalania w celu przechowywania do publicznego odtwarzania określonego niniejszym;
  10. prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  11. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;
  12. prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
  13. prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych;
  14. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego, w tym przekazywania, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;
  15. prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms);
  16. prawo do nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;
  17. nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity;
  18. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m. in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii);
  19. wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie.
 7. Osoba uczestnicząca odpowiada za ewentualnej roszczenia, które mogą pojawić się w związku z korzystaniem z powyżej licencji przez organizatora konkursu od osób trzecich.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie serwisu: http://jejperfekcyjnosc.pl/regulamin-konkursu-biletowego/
 2. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
Wypowiedz się! Skomentuj!