Po pięciu latach od pierwszej edycji, zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na międzynarodową konferencję naukową „Strategie queer 2. Kulturowa, społeczna i prawna sytuacja osób nienormatywnych w perspektywie interdyscyplinarnej”. Na zgłoszenia czekamy do 13 kwietnia 2016.

strategie queer 2

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim.
Wydarzenie na facebooku znaleźć można TUTAJ.

/// O KONFERENCJI

Queer studies, interdyscyplinarne badania nad problematyką nienormatywności płciowej, seksualnej i cielesnej, rozwijają się od lat dziewięćdziesiątych minionego wieku przyczyniając się do lepszego zrozumienia napięć pomiędzy normatywnymi wzorcami cielesności, płci i seksualności a nienormatywnością. Ponieważ cielesność, płeć i seksualność uwarunkowane są społecznie, kulturowo, polityczne, prawnie i ekonomicznie, badania te prowadzone są w powiązaniu z różnymi obszarami wiedzy naukowej. Obecne w polskiej nauce od lat dwutysięcznych podejście queer stało się ważnym narzędziem badań socjologicznych, filozoficznych, kulturoznawczych i antropologicznych, filozoficznych, literaturoznawczych, językoznawczych, prawnych i wielu innych, dostarczając niezwykle użytecznych narzędzi do opisu sytuacji osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w naszej części świata i wskazując na możliwe perspektywy zmian. Badaniom queer poświęcono liczne prace licencjackie i magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.

Tytułowe „strategie queer” odnoszą się przede wszystkim do strategii badawczych, a więc do kwestii metodologicznych i teoretycznych, mających jednak przełożenie na sprawy bardzo praktyczne. Dlatego „strategie queer” dotyczą także rozwiązań prawnych, podejmowanych działań politycznych, języka używanego w debacie publicznej oraz sposobów przedstawiania cielesności, seksualności i płci.

Celem drugiej konferencji poświęconej strategiom queer zorganizowanej przez koło naukowe Queer UW jest ukazanie różnorodności polskich przedsięwzięć badawczych w zakresie queer studies, ze szczególnym uwzględnieniem badań studenckich i doktoranckich wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat. Pozwoli to na uchwycenie rozwoju tych badań w Polsce i wskaże perspektywy na kolejne lata.

Konferencja przypada w pięciolecie koła naukowego Queer UW i odbywa się w pięć lat po pierwszej konferencji „Strategie queer”. Jest jednocześnie konferencją na dziesięciolecie czasopisma naukowego „InterAlia”, którego redakcja jest współorganizatorem konferencji. Zbiega się także z czterdziestoleciem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, będącego jednym ze sponsorów konferencji, i z dwustuleciem Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zgłaszania pojedynczych referatów, gotowych paneli, warsztatów i innych form konferencyjnych poświęconych między innymi:

  • teoretycznym założeniom i praktycznym zastosowaniom współczesnych queer studies;
  • badaniom queer w różnych dyscyplinach naukowych;
  • teorii queer w jej wielu odsłonach: antyspołecznej, afektywnej, utopijnej, zorientowanej na nowe podejścia ontologiczne;
  • queer na przecięciu z perspektywą postkolonialną, klasową, rasową/etniczną, feministyczną…;
  • rozwojowi queer studies w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce;
  • diagnozie społecznej sytuacji osób nieheteroseksualnych i transpłciowych z perspektywy queer, zwłaszcza w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej;
  • działaniom prorównościowym (equality strategy) i przeciwdziałaniu dyskryminacji na wyższych uczelniach: dobrym praktykom, metodom, narzędziom.

Po konferencji planowane jest wydanie punktowanej publikacji.

/// KOMITET NAUKOWY

dr hab. Tomasz Basiuk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
dr hab. Dominika Ferens (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Ireneusz Krzeminski (Uniwersytet Warszawski)
dr Krystyna Mazur (Uniwersytet Warszawski)

/// ZGŁOSZENIA

Referat zgłosić należy za pomocą formularza, który znajduje się na TEJ STRONIE.

Propozycje gotowych paneli, warsztatów lub innych form konferencyjnych prosimy zgłaszać za pomocą e-maila konferencja@queer.uw.edu.pl.

/// ORGANIZATORKI_ZY

– Queer UW (www.queer.uw.edu.pl)
– „InterAlia” (www.interalia.org.pl)

/// WSPARCIE

– Ośrodek Studiów Amerykańskich UW (www.asc.uw.edu.pl)
– Fundacja Wolontariat Równości (www.wolontariatrownosci.pl)

/// TERMINY

– 13 kwietnia – zgłaszanie abstraktów referatów
– 20 kwietnia – informacja zwrotna o przyjęciu propozycji
– 29 kwietnia – wnoszenie opłaty konferencyjnej
– 4 maja – ogłoszenie programu konferencji
– 2-3 czerwca – konferencja

/// OPŁATY KONFERENCYJNE

Osoby, których abstrakty zostaną przyjęte, wnoszą następujące opłaty:
– 50 zł – osoby z tytułem licencjata lub magistra
– 120 zł – osoby ze stopniem doktora
– 200 zł – osoby ze stopniem doktora habilitowanego
– 250 zł – osoby z tytułem profesora

Opłata nie pokrywa kosztów noclegu i nie podlega zwrotowi.

Wypowiedz się! Skomentuj!