Warszawa, 23 czerwca 2010 – Potwierdziły się informacje przekazywane jakiś czas temu – Jej Perfekcyjność złożyła wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku w sprawie, która zakończyła się oddaleniem jej skargi na decyzję Rektory UW. Czy oznacza to przygotowanie do skargi kasacyjnej?

Odpowiednie pismo w sprawie uzyskania pisemnego uzasadnienia wyroku Jej Perfekcyjność złożyła po zakończeniu rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, który oddalił skargę Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW na decyzję prorektor o umorzeniu postępowania odwoławczego wszczętego wnioskiem tego Walnego Zebrania.

– Zaczynam powoli czuć się jak student prawa – śmieje się Jej Perfekcyjność. – W praktyce wykorzystuję wszystkie możliwości dotyczące postępowania sądowoadministracyjnego. Z jednej strony to nawet zabawne, z drugiej jednak smutne, bo wolałabym takie sprawy załatwiać bardziej „po ludzku”.

Jej Perfekcyjność, jako Przewodnicząca WZS ID UW, która reprezentowała je na rozprawie, ma 7 dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, gdy dochodzi do oddalenia skargi. Jeśli skarga JP zostałaby uwzględniona, Wojewódzki Sąd Administracyjny musiałby z urzędu takie uzasadnienie przygotować i je doręczyć.
Złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku zazwyczaj ma miejsce, gdy jedna ze stron wnieść chce skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna to zwyczajny środek odwoławczy, przysługujący od orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez sąd I instancji (wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie). Istotą tego środka odwoławczego jest doprowadzenie do skontrolowania przez Naczelny Sąd Administracyjny prawidłowości zastosowania i wykładni przepisów prawa oraz zachowania wymogów formalnych postępowania i w efekcie doprowadzenie do uchylenia zaskarżonego orzeczenia. Trans nie poinformowała jeszcze, czy zamierza składać taką skargę, jednakże nie odrzuciła takiej możliwości.

– Uważam, że WSA popełnił błąd przypisując przymiot strony tylko samorządowi studenckiemu jednostki a nie organowi samorządu studenckiego jednostki – tłumaczy zawile Jej Perfekcyjność. – Bo to właśnie to było powodem oddalenia skargi, jaką składaliśmy. Nie wiem jednak, czy będę mieć czas, siłę i ochotę składać skargę do NSA.

Co ważne, skarga kasacyjna musi być sporządzona przez osobę do tego uprawnioną, czyli radcę prawnego lub adwokata. Jej Perfekcyjność zapowiedziała, że w przypadku składania skargi, będzie musiała znaleźć osobę, która pro bono zechce ją przed NSA reprezentować. O tym, czy skargę składać, zadecydować ma po otrzymaniu uzasadnienia. Zgodnie z prawem, ma wówczas 30 dni na podjęcie takiej decyzji.

/Rzeczpospolita/

Wypowiedz się! Skomentuj!