Warszawa, 8 grudnia 2009 – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął się rozpatrzenia sprawy ze skargi Jej Perfekcyjności na decyzję Prorektory UW ds. Studenckich. Czy to oznacza dalszą walkę na drodze sądowej?

Jej Perfekcyjność osobiście przekazała dziś informację o piśmie, które wpłynęło do niej z WSA. Datowane na 23 listopada swój administracyjny bieg rozpoczęło dopiero dzisiaj, w momencie potwierdzenia odbioru przez trans. Doręczenie wezwania oznacza, że sprawa uzyskała swój bieg w sądzie.

– Tempo jest i tak niezłe – skomentowała Jej Perfekcyjność. – Skargę złożyłem 5 października, więc nie minęły jeszcze nawet 2 miesiące, a sprawa ma już swoją sygnaturę i wydano w niej 19 listopada pierwsze zarządzenie Przewodniczącego Wydziału. Jest nieźle.

Pismo wzywa Jej Perfekcyjność do usunięcie braków formalnych skargi, którą złożyła przez „nadesłanie 1 egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego”. Na uczynienie tego trans ma 7 dni liczone od dziś.
Sama jednak przyznaje, że przede wszystkim… nie wie o co chodzi. Dlatego już dzisiaj sprawę konsultuje ze znajomymi studentami prawa, którzy wyjaśnić mają jej co na myśli miała Inga Szcześniak, której podpis widnieje pod wezwaniem.

– Zazwyczaj nie mam problemu z rozumieniem żargonu prawniczego, ale tym razem mnie zaskoczono – żartuje sobie. – Sprawa i tak zostanie umorzona ze względu na wejście w życie nowego Regulaminu Samorządu Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW.

Skarga JP dotyczyła decyzji, jaką Prorektora wydała po jej odwołaniu od wcześniejszej decyzji. Prorektor stwierdziła, że Walne Zebranie Studentów ID UW (w jego imieniu występowała Jej Perfekcyjność jako Przewodnicząca) nie może wnosić o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której decyzję wydała Prorektor, nawet jeśli decyzja ta uchylała uchwałę Walnego Zebrania. Trans jest innego zdania i dlatego sprawę przekazała do WSA. Ponieważ jednak kilka tygodni temu uchwalono nowy Regulamin, sąd uzna za niezasadne rozpatrywanie czy poprzedni był uchwalony w sposób ważny i czy trans miała możliwość odwoływać się od decyzji władz Uniwersytetu Warszawskiego.

Treść wezwania WSA
Treść wezwania WSA

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!