Warszawa, 14 lipca 2009 – Sześciostronnicowe uzasadnienie wyroku uchylającego zaskarżoną przez Jej Perfekcyjność decyzję Prorektory UW znaleźć można od dziś w sieci. Jutro w tej sprawie trans spotkać się ma z władzami uczelni.

Wyrok nie jest prawomocny. W uzasadnieniu, które zostało dzisiaj upublicznione czytamy m.in. że „uznać należy, że skarga Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego jest uzasadniona, aczkolwiek z innych przyczyn niż w niej wskazano.” Jest to ostateczne potwierdzenie słuszności zarzutów, jakie Jej Perfekcyjność stawiała Prorektorze UW ds. studenckich. Sprawa zaczęła się od 6 czerwca 2008 a jej rozpatrywanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie trwało od 5 lutego 2009.

– W zasadzie wyrok jest dla mnie korzystyny – skomentowała Jej Perfekcyjność. – Zaskarżona decyzja została uznana za wydaną w sposób wadliwy i nie podlega wykonaniu. Nie do końca jednak jest to koniec sprawy, teraz bowiem wróci ona niejako na Uniwersytet Warszawski.

Skład orzekający stwierdził bowiem w uzasadnieniu, że „przed merytorycznym ponownym rozpatrzeniem sprawy zakończonej [zaskarżoną] decyzją, obowiązkiem organu było zbadanie czy podmiot wnoszący podanie posiadał legitymację do wszczęcia postępowania odwoławczego. Tymczasem (…) Prorektor ds. Studenckich (…) nie zbadał czy Walne Zgromadzenie Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW posiada legitymację do występowania w sprawie w charakterze strony, lecz przystąpił do merytorycznego rozpatrzenia sprawy (…). Powyższe, w ocenie Sądu oznacza, że organ nie wyjaśnił wszystkich istotnych dla rozpoznania sprawy okoliczności faktycznych, co w konsekwencji doprowadziły do wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, tj. art. 7 kpa, art. 127 par 3 kpa i art. 138 par 1 kpa, które miało wpływ na wynik sprawy.

– W swoim wyroku Sąd uznał, że Prorektora UW powinna raz jeszcze zająć się złożonym przeze mnie w imieniu Walnego Zebrania Studentów wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy – wyjaśniła skarżąca. – To zaś oznacza, że tym razem zacznie rozpatrzenie sprawy od stwierdzenia, czy w ogóle Walne może zwracać się do niej z takim wnioskiem.

Jej Perfekcyjność jutro widzieć się ma z Prorektorą UW ds. studenckich. Jak wyjaśniła trans, do spotkania dojdzie z jej inicjatywy. Jak stwierdziła – chce „poznać zdanie Prorektory na temat zaistniałej sytuacji” oraz dowiedzieć się jakie ta planuje kroki w związku z decyzją sądu. Jej Perfekcyjność przekonywać będzie ją także, by wydała decyzję inną niż w październiku 2008 roku i by nie uchylała uchwały Walnego Zebrania Studentów Instytutu Dziennikarstwa UW z 6 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Samorządu Studentów jednostki.
Obie strony mają 30 dnia od daty doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem na złożenie skargi kascyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Po tym czasie wyrok uprawomocni się. Jej Perfekcyjność zapowiedziała, że nie będzie składać skargi.

Pełną treść wyroku z uzasadnieniem ściągnąć można tutaj [PDF].

Kalendarium sprawy:
06/06/2008 – posiedzenie Walnego Zebrania Studentów ID UW pod
          przewodnictwem Jej Perfekcyjności
08/09/2008 – wniosek Zarządu Samorządu Studentów ID o uchylenie uchwał WZS
29/09/2008 – uchylenie uchwał WZS ID przez Prorektorę UW
21/10/2008 – decyzja Prorektory UW podtrzymująca decyzję w sprawie uchylenia
          uchwały WZS ID
05/02/2009 – WSA postanowił zająć się sprawą
03/04/2009 – pierwsza sprawa przed WSA – odroczona z powodu wniosku
          Parlamentu Studentów RP
30/03/2009 – Zarząd Samorządu Studentów ID organizuje nielegalne posiedzenie
          WZS ID
03/06/2009 – Parlament Studentów UW uchyla nielegalne postanowienia WZS ID
          pod przewodnictwem ZSS ID
24/06/2009 – druga rozprawa przed WSA – wyrok
13/07/2009 – dostarczenie wyroku z uzasadnieniem

/PAP/

Wypowiedz się! Skomentuj!